Algemene Voorwaarden KnowVision

Algemene Voorwaarden KnowVision / Feng Shui by Mary-Rose

Kamer van Koophandel; 38022388 – BTW id; NL001199750B72

Artikel 1 Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen KnowVision en Opdrachtgever(s), waarop KnowVision deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze  voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met KnowVision, waarbij derden betrokken worden.
 3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 2A Offertes

 1. Offertes van KnowVision zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven.
 2. De door KnowVision gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. KnowVision is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
 4. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is KnowVision er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij KnowVision anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht KnowVision niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 2B Coaching Credits

 1. KnowVision kan Opdrachtgever Coaching Credits aanbieden. Deze Credits dienen vooraf betaald te worden en hebben de geldigheidsduur van een jaar. Bij uitblijvende betaling geldt alsnog het uurtarief en vervallen de Coaching Credits.
  De Credits worden afgeschreven overeenkomstig de overeengekomen verrekening van tijd en eventuele reiskosten en –tijd. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven.
 2. De genoemde Coaching Credits zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven. Indien Opdrachtgever in aanmerking wil komen voor teruggave van gelden van niet verbruikte Coaching Credits, dienen alle reeds afgeschreven Coaching Credits van de desbetreffende Coaching Credit kaart opnieuw berekend te worden naar de normale tarieven.
 3. Coaching Credits zijn niet overdraagbaar ten behoeve van andere personen of bedrijven, tenzij anders is aangegeven.
 4. De aanbieding van Coaching Credits geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

Opdrachtgever verstrekt KnowVision tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

 1. KnowVision voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft KnowVision het recht delen van het werk door derden te laten uitvoeren. Zij doet dit in overleg met Opdrachtgever en zal haar uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
 3. KnowVision aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met Opdrachtgever zijn aangegaan.
 4. KnowVision is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of  onvolledigheid van de gegevens haar bekend hoorden te zijn.
 5. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan KnowVision de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Als door KnowVision of door KnowVision ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5 Wijziging van de opdracht, meerwerk

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt KnowVision de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van Opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt zij dit als een aanvullende opdracht aan Opdrachtgever in rekening. KnowVision mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij Opdrachtgever in rekening brengen.
 2. In afwijking van lid 1, brengt KnowVision geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan KnowVision kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever KnowVision dus schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 Tarieven

 1. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt KnowVision haar tarief vast volgens haar uurtarief, al dan niet opgevoerd met vooraf aangegeven toeslagen.
 2. In het tarief van KnowVision zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd berekent zij voor de helft van het uurtarief door. Reis- en verblijfkosten declareert zij bij Opdrachtgever. Bij alle werkzaamheden brengt KnowVision alleen de werkelijk bestede tijd in rekening.
 3. Bedragen zijn exclusief BTW.
 4. Als KnowVision met Opdrachtgever een uurtarief afspreekt, is de KnowVision niettemin gerechtigd dit tarief te verhogen zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 5. KnowVision mag – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
  Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag KnowVision de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.
 6. KnowVision zal Opdrachtgever haar plannen voor verhoging van het tarief,  inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten.
 7. Gaat Opdrachtgever niet akkoord met de door KnowVision geplande verhoging van meer dan 10%, dan kan hij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van KnowVision genoemde ingangsdatum van de verhoging.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen. Indien Coaching Credits niet tijdig voldaan zijn, vervallen de Coaching Credits en gelden normale tarieven.
 2. Na de vervaldatum is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft KnowVision het recht de wettelijke rente te berekenen. Opdrachtgever berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat Opdrachtgever verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever, inclusief incasso- , buitengerechtelijke- en executiekosten.
 4. KnowVision heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. KnowVision kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. KnowVision kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van KnowVision op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door Opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor Opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door KnowVision geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en(elektronische) bestanden, blijven eigendom van KnowVision totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.
 3. Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij daarop rechten vestigenof doen gelden, dan moet Opdrachtgever KnowVision daarvan zo snel als van hem kan worden verwacht, op de hoogte te stellen.
 4. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering  op verzoek, meteen ter inzage te geven.
 5. De door KnowVision geleverde zaken, die volgens lid 1. van dit artikel bepaalde, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht maar nooit als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Wil KnowVision haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten uitoefenen, dan geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan KnowVision – of door deze aan te wijzen derden- om alle locaties waar de eigendommen van KnowVision zich bevinden te betreden om deze zaken terug te nemen.

Artikel 10 Onderzoek, reclames en klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet Opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan KnowVision. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat KnowVision er adequaat op kan reageren.
 2. Als een klacht terecht is, verricht KnowVision de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet Opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.
 3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is KnowVision aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 11 Opzegging

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door KnowVision, zal KnowVision in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor KnowVision extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij KnowVision anders aangeeft.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

 1. KnowVision is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst KnowVision ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van KnowVision kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is KnowVision bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van KnowVision kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van KnowVision op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien KnowVision de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien KnowVision tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is KnowVision gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is KnowVision gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Als KnowVision aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, moet Opdrachtgever het geleverde op haar schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt Opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Als Opdrachtgever, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in gebreke blijft, mag KnowVision de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Voor aanvaarde opdrachten heeft KnowVision een inspanningsverplichting. Indien KnowVision aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. KnowVision is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat KnowVision is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. KnowVision is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van KnowVision aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan KnowVision toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. KnowVision is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Als KnowVision aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag en in ieder geval het bedrag van de door de assuradeur van KnowVision in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 5. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van KnowVision of haar leidinggevende onderschikten.

Artikel 15 Vrijwaringen

Opdrachtgever vrijwaart KnowVision voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan KnowVision toerekenbaar is. Indien KnowVision uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden KnowVision zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is KnowVision, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van KnowVision en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 16 Overmacht

 1. Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop KnowVision geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van KnowVision, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.
 3. KnowVision heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat zij haar verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Is KnowVision op het moment van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen al nagekomen of zal zij deze kunnen nakomen, dan mag zij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

Artikel 17 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
 2. Moet KnowVision volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan zij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is zij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten

KnowVision behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. KnowVision heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19 Toepasselijk recht, wijzigingen en geschillen

 1. Op elke opdracht tussen KnowVision en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer Opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.
 2. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar KnowVision staat ingeschreven. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.
 3. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation volgens het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam..
 4. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.